top of page

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME NA NASLEDOVNÉ ÚČELY:

  • KONTAKTNÝ FORMULÁR

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

   Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formulár umiestnený na webovej  stránke www.tennismotion.sk v sekcii KONTAKT . Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

   Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

   Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti),  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaj.

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

   • poskytovateľ dátových služieb,

   • poskytovateľ webhostingu,

   • poskytovateľ e-mail hostingu.

    

   - do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

    

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

    

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  je poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

    

   Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

   Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na uvedených kontaktných údajoch.

  • DOPYT

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

   Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formulár umiestnený na webovej  stránke www.tennismotion.sk v sekcii KONTAKT . Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

   Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

   Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti),  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaj.

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

   • poskytovateľ dátových služieb,

   • poskytovateľ webhostingu,

   • poskytovateľ e-mail hostingu.

    

   - do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

    

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

    

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  je poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

    

   Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

   Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na uvedených kontaktných údajoch.

  • KONTAKTOVANIE PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

   Účely spracovania osobných údajov:

   Osobné údaje poskytnuté cez info@tennismotion.sk  uvedené na  www.tennismotion.sk

   Prevádzkovateľ  spracúva na základe  oprávneného záujmu za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

   Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webovej stránke Prevádzkovateľa.

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

   Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti),  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

   • poskytovateľ dátových služieb,

   • poskytovateľ webhostingu,

   • poskytovateľ e-mail hostingu.

    

   - do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

    

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

    

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  je poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

    

   Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

   Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na uvedených kontaktných údajoch.

  • REGISTRÁCIA DO PROGRAMU TOP

   podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

   Účely spracovania osobných údajov: registrácia do Tenisovej akadémie prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára Prihlásenie do programu  TOP , a  s tým súvisiaca evidencia.

   Kategória dotknutých osôb:

   a) rodičia detí (hráčov),

   b) deti (hráči tenisovej akadémie).

    

   Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje.

    

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

   a) identifikačné a kontaktné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa,

   b) identifikačné údaje: meno, priezvisko, rok narodenia,

   c) ciele hráča.

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru).

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

   • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

   • Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

   • Zákon č. 440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   • Vyhláška č. 525/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

   • Vyhláška č. 110/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem prevádzkovateľa je vedenie evidencie klientov  na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie prevádzkovateľom.

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/,

   • Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhosting, doména, e-mail doména, e-mailhosting,

   • Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 947 597: poskytovateľ e-mail doména, e-mailhosting,

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb,

   - do tretích krajín

   osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

   - do medzinárodných organizácií

   osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

   Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťah.

    

   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

   V informačnom systéme sa nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na uvedené kontaktné údaje.

  • REGISTRÁCIA DO PROGRAMU FUN

   podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

   Účely spracovania osobných údajov: registrácia do Tenisovej akadémie prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára Registrácia do programu FUN, a  s tým súvisiaca evidencia.

   Kategória dotknutých osôb:

   a) rodičia detí (hráčov),

   b) deti (hráči tenisovej akadémie).

    

   Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje.

    

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

   a) identifikačné a kontaktné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa,

   b) identifikačné údaje: meno, priezvisko, rok narodenia,

   c) otázky a pripomienky.

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru).

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

   • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

   • Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

   • Zákon č. 440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   • Vyhláška č. 525/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

   • Vyhláška č. 110/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem prevádzkovateľa je vedenie evidencie klientov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie prevádzkovateľom.

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/,

   • Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhosting, doména, e-mail doména, e-mailhosting,

   • Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 947 597: poskytovateľ e-mail doména, e-mailhosting,

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb,

   - do tretích krajín

   osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

   - do medzinárodných organizácií

   osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

   Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťah.

    

   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

   V informačnom systéme sa nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na uvedené kontaktné údaje.

  • REZERVAČNÝ SYSTÉM

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

   Účely spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

   Rezervačný systém za účelom  zistenia obsadenosti kurtov a voľných hodín.

   Okruh dotknutých osôb:

   Návštevníci webových stránok.

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  IP adresa.

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

   • poskytovateľ webhostingu

    

   Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   - do tretích krajín:

   osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   - do medzinárodných organizácií:

   osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: sa nevykonáva.

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia:  1 rok

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi.

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

    

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

  • PRIHLASOVANIE NA TURNAJ 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účely spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: prihlasovanie sa na turnaj prostredníctvom on-line prihlasovania.  

   Okruh dotknutých osôb:  

   rodičia detí (hráčov), 

   deti (hráči). 

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, rok narodenia, dátum rezervácie, tel.číslo. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

   • poskytovateľ webhostingu 

    

   Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

   - do tretích krajín:  

   osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

   - do medzinárodných organizácií:  

   osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:  

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: sa nevykonáva.  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 1 rok.  

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi.  

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účely spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: prihlasovanie sa na turnaj prostredníctvom on-line prihlasovania.  

   Čo sú súbory cookies? 

   Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača alebo mobilu za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies.  

    

   Rozoznávame niekoľko druhov cookies, a to podľa:  

   • Z časového hľadiska: dočasné(session cookies) – ukladajú sa iba dočasne a po zatvorení prehliadača sa zo zariadenia používateľa vymažú a trvalé - zostávajú uložené, kým ich nevymažeme alebo kým ich nevymaže náš prehliadač, v závislosti od dátumu vypršania platnosti súboru cookies 

   • z hľadiska subjektu: vlastné - cookies vytvoril Prevádzkovateľ stránky, ktorú používateľ práve navštívil, tzv. cookies prvej strany a tretích subjektov - cookies vytvoril subjekt, ktorý neprevádzkuje webovú stránku, ktorú používateľ práve navštívil. Cookies tretích strán sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do zariadenia Dotknutej osoby iným subjektom pri použití webových stránok Prevádzkovateľa. Súbory cookies tretích strán môže do zariadenia tejto osoby umiestňovať niekto, kto Prevádzkovateľovi poskytuje službu (napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager). Tretie strany nemajú prístup k dátam v súboroch cookies Prevádzkovateľa a rovnako Prevádzkovateľ nemá prístup ku cookies tretích strán. 

   • z hľadiska právneho základu spracúvania osobných údaj: cookies, pre ktoré nie je potrebný súhlas návštevníka stránky  - napríklad nevyhnutné, tzv. technické cookies a cookies, pre ktoré je potrebný súhlas návštevníka stránky - napríklad analytické a reklamné cookies). 

    

   Technické cookies:  

   • cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (Prevádzkovateľom), 

   • autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení, 

   • cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie, 

    

   Súbory cookie tretích strán:  

   • Analytické cookies: meranie návštevnosti webových stránok, kampaní, sleduje návštevnosť stránok používateľom, 

   • Analytické cookies: identifikácia prvej relácie nového používateľa; tzv. jedinečné návštevy, 

   • Marketingové cookies:  

    • sledovacie pixely - sledovanie správania používateľa, konverzií na stránkach, optimalizácia reklám a pod., 

    • reklamné cookies – uloženie jedinečného ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa návštevníka s využitím na cielenie reklamy,
    • cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí, 

    • cookies pre reklamy tretích subjektov – behaviorálna reklama 

   • Cookie lišta: okno, ktoré sa zobrazí po návšteve webu a vyžaduje, aby ste cookies povolili alebo odmietli 

    

   Prečo používame súbory cookies: 
   Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate.  

    

   Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať? 

   Pri prvej návšteve webových stránok Prevádzkovateľa sa do zariadenia Dotknutej osoby ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pri návšteve webových stránok sa Dotknutej osobe zobrazí vyskakovacie okno, resp. cookies lišta, so správou upozorňujúcou na používanie cookies. Pokiaľ Dotknutá osoba neprijme/nepovolí všetky súbory cookies alebo nevyberie individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení. 

   Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne, resp. na cookies lište, Dotknutá osoba berie na vedomie používanie nevyhnutných cookies Prevádzkovateľom spôsobom opísaným v týchto zásadách. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré Prevádzkovateľ používa, platí, že tieto v zariadení Dotknutej osoby nebudú uložené, pokiaľ Dotknutá osoba nedá súhlas s ich použitím, ktorý možno kedykoľvek odvolať. Údaje o Dotknutej osobe získavané prostredníctvom súborov cookies sú teda získavané dobrovoľne, a to priamo od Dotknutej osoby. 

   Súbory cookies si po nastavení príslušných preferencií môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke s označením „Možnosti“ alebo „Nástroje“. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Pre funkčnosť nového nastavenia zo strany Dotknutej osoby bude zrejme nutné aktualizovať načítanie webovej stránky. V prípade vypnutia alebo odhlásenia z používania niektorých cookies už nebudú webové stránky Prevádzkovateľa k týmto súborom cookies pristupovať, ani ich čítať. 

   V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môže Dotknutá osoba odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte internetového prehliadača pomocou nastavenia daného prehľadávača, pričom akákoľvek zmena nastavenia prehľadávača sa vzťahuje iba na tento konkrétny internetový prehliadač. 

   Webová stránka http://www.allaboutcookies.org / poskytuje komplexné informácie o úprave nastavení cookies v celom rade internetových prehliadačov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že nakoľko nie je ani vlastníkom ani Prevádzkovateľom tejto webovej stránky, nenesie zodpovednosť za jej obsah. 

   Prevádzkovateľ zároveň upozorňuje, že v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec. 

   Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že v prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté. 

    

   Súbory cookies na týchto stránkach sú používané na nasledujúce účely: 

   Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webovej stránky. 

   Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webovú stránku a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok. 

   Používanie IP adresy a iných nástrojov na webovej stránke: 

   Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené tiež nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies. 

   Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/

   Nad súbormi cookies tretích strán, ktoré nastavujú alebo čítajú súbory cookies na webových stránkach Prevádzkovateľa, nemá Prevádzkovateľ žiadnu kontrolu, pričom zároveň odporúča, aby si Dotknuté osoby  kontrolovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany. 

    

   Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie? 

   To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu relačných cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov, resp. až do odvolania súhlasu s ich používaním zo strany Dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre ukladanie iných než nevyhnutných súborov cookies. 

    

   Aké sú práva Dotknutej osoby pri spracúvaní údajov za pomoci súborov cookies? 

   Nie všetky súbory cookies, ktoré táto webová stránka používa, sú spôsobilé identifikovať Dotknutú osobu, a preto nie sú považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ napriek tomu týmito zásadami informuje, že každá Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 

    

   Viac informácií: 

   Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov. 

    

   KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ? 

   Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov: 

    

   Meno a priezvisko:                Marián Krajčír 

   Tel:                                            +421 905 212 507 

   Mail:                                         gdpr@tennismotion.sk  

   Doručovacia adresa:            Moravský sv. Ján 42, 908 71 Moravský Svätý Ján. 

    

   Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.  

    

   Záverečné ustanovenia  

   Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytli. 

   Účel spracúvania

   cookies pre vstup používateľa - konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (prevádzkovateľom)

   autentifikačné cookies - identifikácia používateľa po jeho prihlásení

   autentifikačné cookies - identifikácia používateľa po jeho prihlásení

   cookies zamerané na bezpečnosť používateľa - zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie

   cookies pre multimediálne prehliadače - korektné prehrávanie vizuálneho a zvukového obsahu

   cookies pre optimalizáciu vyťaženia prostriedkov;  distribúcia spracovania požiadaviek v rámci skupiny vzájomne sa zdieľaných technických prostriedkov

   cookies pre prispôsobenie užívateľského rozhrania - uchovávanie preferencií používateľa, ktorý nie je pripojený na trvalý identifikátor

   cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí

   Právny základ spracúvania

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

   čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

   čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - súhlas dotknutej osoby

   Kategórie dotknutých osôb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   používateľ webových stránok a internetových služieb

   Kategórie osobných údajov

   bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”)

   bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa)

   bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa)

   bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; identifikácia používateľa)

   bežné (informácie o zariadení koncového používateľa; timing o prerušení, pozastavení prehrávania multimediálneho obsahu)

   bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”)

   bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”, preferencie používateľa ako napríklad preferovaný jazyk a pod.)

   bežné (sieťový identifikátor v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

   Lehoty na výmaz

   dočasné cookies - do ukončenia návštevy

   dočasné cookies - do ukončenia návštevy

   trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

   trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

   dočasné cookies - do ukončenia návštevy

   dočasné cookies - do ukončenia návštevy

   trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

   trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

   Kategórie príjemcov

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Poskytovateľ služieb webhostingu

   Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Prenos do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

   osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

  • RIADENIE VZŤAHOV S DODÁVATEĽMI 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené

     a) oslovenie potenciálnych obchodných partnerov, 

     b) plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných / zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa, 

     c) identifikácia obchodného partnera   pri poskytovaní služieb na základe zmluvného vzťahu, 

     d) vedenie agendy obchodných partnerov na obchodné účely, konkrétne na účely evidencie a spracovania obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií, 

     e) vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov, 

     f) vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie, 

     g) manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi, 

     h) evidencia obchodných zmlúv (nákup, predaj). 

    

   Okruh dotknutých osôb:  

     a) kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho obchodného partnera, 

     b) štatutárne orgány, zamestnanci a zmluvní zástupcovia obchodných partnerov Prevádzkovateľa, príp. iné relevantné fyzické       osoby, 

     c) obchodní partneri  Prevádzkovateľa, 

     d) obchodní partner Prevádzkovateľa, 

     e) obchodní partner Prevádzkovateľa, 

     f) kontaktné osoby obchodných partnerov Prevádzkovateľa, 

     g) kontaktná osoba alebo zamestnanec obchodného partnera dodávateľa, 

     h) osoba oprávnená konať organizáciu. 

    

   Kategória osobných údajov

   V rámci účelov v bodoch a) – h): bežné osobné údaje 

     

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   • názov organizácie, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 ods.  Zákona o ochrane osobných údajov, 

   • meno, priezvisko, kontaktné údaje, a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 ods.  Zákona o ochrane osobných údajov, 

   • meno, priezvisko, titul, adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, e- mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa, 

   • obchodné meno, sídlo, IČO, tel. kontakt, e-mailová adresa, údaje o kontaktnej osobe v rozsahu mena, priezviska a tel. č. alebo e-mailu, fakturačný e-mail klienta, 

   • obchodné meno, meno, priezvisko, titul, adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, miesto výkonu práce, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

   • obchodné meno, IČO, kontaktná osoba (meno, priezvisko), e-mailová adresa, pracovná pozícia, telefonický kontakt, 

   • obchodné meno, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, 

   • názov organizácie, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, podpis. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

     a) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní   osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane   údajov) - oprávnený záujem, 

     b) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR- plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná fyzická osoba) Čl. 6   ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom   plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávneniam alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná FO),   aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať, 

     c) čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – zmluvné a predzmluvné vzťahy, 

     d) čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem, 

     e) čl.6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní   osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane   údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

     f) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri   spracúvaní osobných  údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o   ochrane údajov) a na   základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

     g) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní   osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane   údajov) - oprávnený záujem, 

     h) čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov

   V účeloch uvedených v bodoch a) - g):  

   Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

    

   V účely uvedenom v bode h)

   • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

   • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

   V účeloch uvedených v bodoch a)b)f)g)

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/, 

   • KROS a.s.,A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903: poskytovateľ ekonomického software  iKROS, 

   • Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 947 597: poskytovateľ e-mail doména, e-mailhosting, 

   • O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,  IČO: 47 259 116: poskytovateľ elektronických komunikačných služieb prostredníctvom mobilnej siete, 

   • Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhosting, doména, e-mail doména, e-mailhosting, 

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb, 

   • poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/. 

   V účeloch uvedených v bodoch  c)d)e)

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871. 

    

   V účely uvedenom v bode h): osobné údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom. 

    

   Iný oprávnený subjekt:  

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   - do tretích krajín  

   V rámci účelov v bodoch a) – h): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.  

   - do medzinárodných organizácií 

   V rámci účelov v bodoch a) – h): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.  

    

   Zverejňovanie osobných údajov

   V rámci účelov v bodoch a) – h): osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

   V rámci účelov v bodoch a) – h): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.  

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

     a) Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, predzmluvných vzťahov 

     b) Výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných   vzťahov iné FO na základe osobitného oprávneniam alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná FO), aby mohol plniť   zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať. Oprávnený záujem   Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, predzmluvných vzťahov 

     c) Oprávnený záujem prevádzkovateľa: kontaktovanie obchodných partnerov prevádzkovateľom.  

     d) Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zefektívnenia komunikácie   s obchodným partnerom a ľahšieho prístupu k údajom obchodného partnera, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných   prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií.  

     e) Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov prevádzkovateľom 

     f) Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov a ich   kontaktovanie prevádzkovateľom  

     g) Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov ohľadom dopytov prevádzkovateľom 

     h) Oprávnený záujem sa nevykonáva 

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia

     a) do naplnenia účelu alebo po dobu 3 mesiace, 

     b) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,  

     c) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, 

     d) osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu   10 rokov, 

     e) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, 

     f) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, 

     g) osobné údaje sa spracovávajú 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity  

     h) Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 10 rokov. 

    

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.  

   V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

     

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • ÚČTOVNÉ DOKLADY 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účely spracovania osobných údajov

     a) zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd), 

     b) spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov, 

     c) vedenia účtovnej agendy, 

     d) fakturácia dotknutých osôb, 

     e) prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých   osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov, 

     f) faktúry (dodávateľsko - odberateľské), 

     g) vystavenie daňového dokladu k prijatej bezhotovostnej platbe (úhrada faktúry automatizovaným  spôsobom prostredníctvom   Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP 2) - mobilná aplikácia alebo klientské prostredie na webovom sídle finančného riaditeľstva, 

     h) ostatné daňové  doklady a bankové výpisy. 

    

   Kategória dotknutých osôb

   zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu. 

    

   Kategória osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch a) – h):  bežné osobné údaje. 

   Zoznam osobných údajov

   meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko  tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby. Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy, kartové údaje fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb nepodnikateľov, číslo bankového účtu, lokalizačné údaje, identifikačné údaje, číslo karty, bezpečnostný kód karty, údaje o držiteľovi karty uvedené na karte, platnosť karty, unikátny identifikátor kupujúceho. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

   a) Zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd):  

   • Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. (pracovná zmluva). 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   b) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:  

   • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

   c) Vedenie účtovnej agendy:  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   d) Fakturácia dotknutých osôb:  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   e) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu  a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov

   • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

   f) Faktúry (dodávateľsko - odberateľské):  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej   zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   g) Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe: 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   h) Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy: 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov

   a)  Zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd)

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce. 

   b)  Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:  

   • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

   c)   Vedenie účtovnej agendy:  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

   d)  Fakturácia dotknutých osôb:  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

   e)    Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu  a za účelom     evidovania objednávok    dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 

   • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

   • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

    

   f)    Faktúry (dodávateľsko - odberateľské):  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

    

   g)  Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách.

   h) Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy: 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté 

   V rámci účelu v bode a):  

   Viera Kadlíčková – VIKA Consulting, Moravský Svätý Ján 817, 90871 Moravský Svätý Ján, IČO: 11 877 642  na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - poskytovateľ  služieb vedenie účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov. 

    

   V rámci účelov v bodoch b)-h):  

   Viera Kadlíčková – VIKA Consulting, Moravský Svätý Ján 817, 90871 Moravský Svätý Ján, IČO: 11 877 642  na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - poskytovateľ  služieb vedenie účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov. 

   KROS a.s.,A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903: poskytovateľ ekonomického software na vedenie účtovníctva  iKROS, 

   poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,  

   poskytovateľ bankových služieb, 

   poskytovateľ dátových a telefónnych služieb, 

   finančná správa - poskytovateľ aplikácie VRP2. 

    

   - do tretích krajín  

   v rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, 

   - do medzinárodných organizácií 

    v rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií. 

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   V rámci účelov v bodoch a)-h):  

   Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

   Sociálna poisťovňa na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákona. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

   Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, 

   Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa. 

    

   Zverejňovanie osobných údajov

   V rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

    

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

   V rámci účelov v bodoch a)-h)

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

   Doba uchovávania osobných údajov: 

   V rámci účelu v bode a):  5 rokov 

   V rámci účelov v bodoch b)c)d):  

   Dopyty - 5 rokov, Účtovné doklady – 10 rokov, Ponuky - 3 roky, Ceny a cenové výmery – 10 rokov, Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) - 10 rokov, Doklady súvisiace s evidenciou majetku - 5 rokov, Daňové priznania – 20 rokov, Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov, Výkazy krátkodobé – 5 rokov, Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov, Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov, Účtovné knihy – 10 rokov, Bankové doklady a výpisy – 10 rokov, Pokladničné doklady – 10 rokov, Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov, Stavy zásob – 5 rokov, Kniha faktúr – 10 rokov, Úhrady – výzvy – 10 rokov, Upomienky – 10 rokov, Avízo – 5 rokov, Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov. 

   V rámci účelov v bodoch e)f)h): 10 rokov  

   V rámci účelov v bodoch g

   Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, kniha ERP sa uchováva 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam. 

    

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • SPRÁVA REGISTRATÚRY 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené

     a)  archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,  

     b)  evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme, 

     c)  prístup k archívnym dokumentom.  

   Kategória dotknutých osôb:  

     a) štatutárny orgán a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve, 

     b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie, 

     c) žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom. 

   Kategória osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch a) – c): bežné osobné údaje.  

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

     a)  archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej, osoby.  
     b)  evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod., 

     c)  prístup k archívnym dokumentom: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:   

   V rámci účelov uvedených v bodoch a) – c):  spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm.c) Nariadenia Európskeho Parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

     a)  archivovanie dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 

     b)  evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách, 

     c)  prístup k archívnym dokumentom: Občiansky zákonník (§ 40), Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu

   Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom. 

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

   Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    

   - do tretích krajín  

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.  

   - do medzinárodných organizácií 

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.  

    

   Zverejňovanie osobných údajov

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa nezverejňujú 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: 

   V rámci účelov v bodoch a) – c): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.  

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: 

   V rámci účelov v bodoch a) – c) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia

   Bežná korešpondencia- 2 roky,   
   Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10  
   rokov,  
   Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,  
   Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 10 rokov.  
    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • ZMLUVNÍ OBCHODNÍ PARTNERI 

   KLIENTI  

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené

     a) identifikácia klienta pri poskytovaní služieb  na základe zmluvného vzťahu,  

     b) plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov s klientami Prevádzkovateľa, 

     c) vedenie evidencie klientov na základe zmluvných vzťahov, 

     d) vedenie evidencie klientov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie, 

     e) vedenie agendy klientov na obchodné účely, a to na účely evidencie a spracovania obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií, 

     f) žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky. 

    

   Okruh dotknutých osôb:  

     a) klienti, 

     b) štatutárne orgány, zamestnanci a zmluvní zástupcovia odberateľa a prevádzkovateľa, príp. iné relevantné fyzické osoby, 

     c) klienti, 

     d) kontaktné osoby klientov, 

     e) klienti, 

     f) kontaktné osoby alebo zamestnanci klientov. 

    

   Kategória osobných údajov

   v rámci účelov v bodoch a) – f): bežné osobné údaje. 

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch a) – e):  

   • obchodné meno, sídlo, IČO, tel. kontakt, e-mailová adresa, údaje o kontaktnej osobe v rozsahu mena, priezviska, pracovná pozícia, miesto výkonu práce a tel. č. alebo e-mailu a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 Zákona o ochrane osobných údajov. 

   V rámci účelu v bode f):  

   • obchodné meno, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov

   V rámci účelov v bodoch a)b):  

   • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru). 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   V rámci účelu v bode c)f):  

   • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru). 

    

   V rámci účelu v bode d)e):  

   • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

     a) Identifikácia klienta pri poskytovaní služieb a/alebo tovaru na základe zmluvného vzťahu:

   • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

     b) Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov s klientami Prevádzkovateľa:  

   • Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník.

     c) Vedenie evidencie klientov na základe zmluvných vzťahov:  

   • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

     d) Vedenie evidencie klientov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie:  

   • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

     e) Vedenie agendy klientov na obchodné účely, konkrétne na účely evidencie a spracovania obchodných prípadov,   zmlúv a súvisiacich informácií:  

   • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

     f) Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky:  

   • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

   V rámci účelov v bodoch a)c)e):  

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/. 

   V rámci účelov v bodoch b)d)f): 

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/. 

   • KROS a.s.,A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903: poskytovateľ ekonomického software  iKROS 

   • Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 947 597: poskytovateľ e-mail doména, e-mailhosting. 

   • O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,  IČO: 47 259 116: poskytovateľ elektronických komunikačných služieb prostredníctvom mobilnej siete. 

   • Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhosting, doména, e-mail doména, e-mailhosting. 

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb. 

    

   Iný oprávnený subjekt:  

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

   - do tretích krajín  

   V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

   - do medzinárodných organizácií 

   V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

    

   Zverejňovanie osobných údajov

   V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

   V rámci účelov v bodoch a) – f): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  

   a) zasielanie ponúk dotknutým osobám, na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa  

       ( odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal tovar alebo dodal službu, a tento              marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb), 

   b) ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného                        oprávnenia alebo ak FO podnikateľ, ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné          vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv      a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, predzmluvných vzťahov, 

   c) kontaktovanie klientov prevádzkovateľom, 

   d) vedenie evidencie klientov  na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie prevádzkovateľom, 

   e) zefektívnenie komunikácie s klientom a ľahšieho prístupu k údajom klienta, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných          prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií, 

   f) oprávnený záujem prevádzkovateľa -vypracovanie cenovej ponuky na žiadosť klienta. 

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia

     a) osobné údaje sa spracovávajú 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity,  

     b) po nevyhnutnú dobu, 

     c) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, 

     d) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu , 

     e) osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu          15 rokov, 

     f) do uplynutia platnosti cenovej ponuky najviac po dobu 3 mesiacov. 

    

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.  

   V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • SPRÁVA REGISTRATÚRY

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené

   a)  archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,  

   b)  evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme, 

   c)  prístup k archívnym dokumentom.  

    

   Kategória dotknutých osôb:  

   a) štatutárny orgán a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve, 

   b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie, 

   c) žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom. 

    

   Kategória osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch a) – c): bežné osobné údaje.  

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   a) archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej, osoby.  
   b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod., 

   c) prístup k archívnym dokumentom: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:   

   V rámci účelov uvedených v bodoch a) – c):  spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm.c) Nariadenia Európskeho Parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov

     a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o             doplnení niektorých zákonov, 

     b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o             doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách, 

     c) prístup k archívnym dokumentom: Občiansky zákonník (§ 40), Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení          niektorých zákonov. 

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu

   Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom. 

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

   Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    

   - do tretích krajín  

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.  

   - do medzinárodných organizácií 

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.  

    

   Zverejňovanie osobných údajov

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa nezverejňujú 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

   V rámci účelov v bodoch a) – c): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.  

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

   V rámci účelov v bodoch a) – c) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia

   Bežná korešpondencia- 2 roky,   
   Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10  
   rokov,  
   Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,  
   Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 10 rokov.  
    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • ÚČTOVNÉ DOKLADY 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účely spracovania osobných údajov

     a) zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd), 

     b) spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov, 

     c)  vedenia účtovnej agendy, 

     d) fakturácia dotknutých osôb, 

     e) prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých          osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov, 

     f)  faktúry (dodávateľsko - odberateľské), 

     g) vystavenie daňového dokladu k prijatej bezhotovostnej platbe (úhrada faktúry automatizovaným  spôsobom prostredníctvom          Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP 2) - mobilná aplikácia alebo klientské prostredie na webovom sídle finančného                         riaditeľstva, 

     h) ostatné daňové  doklady a bankové výpisy. 

    

   Kategória dotknutých osôb

   zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu. 

    

   Kategória osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch a) – h):  bežné osobné údaje. 

   Zoznam osobných údajov

   meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko  tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby. Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy, kartové údaje fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb nepodnikateľov, číslo bankového účtu, lokalizačné údaje, identifikačné údaje, číslo karty, bezpečnostný kód karty, údaje o držiteľovi karty uvedené na karte, platnosť karty, unikátny identifikátor kupujúceho. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

   a) Zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd):  

   • Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. (pracovná zmluva). 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   b) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:  

   • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

   c) Vedenie účtovnej agendy:  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   d) Fakturácia dotknutých osôb:  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   e) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu  a za účelom     evidovania objednávok                      dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov: 

   • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

   f) Faktúry (dodávateľsko - odberateľské):  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej   zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   g) Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe: 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

   h) Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy: 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

   a)  Zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd): 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.

   b)  Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:  

   • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

   c)  Vedenie účtovnej agendy:  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

   d)  Fakturácia dotknutých osôb:  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

   e)    Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu  a za účelom     evidovania objednávok                       dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov: 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 

   • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

   • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

    

   f)    Faktúry (dodávateľsko - odberateľské):  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

    

   g)  Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe: 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách.

   h)  Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy: 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté 

   V rámci účelu v bode a):  

   Viera Kadlíčková – VIKA Consulting, Moravský Svätý Ján 817, 90871 Moravský Svätý Ján, IČO: 11 877 642  na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - poskytovateľ  služieb vedenie účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov. 

    

   V rámci účelov v bodoch b)-h):  

   Viera Kadlíčková – VIKA Consulting, Moravský Svätý Ján 817, 90871 Moravský Svätý Ján, IČO: 11 877 642  na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - poskytovateľ  služieb vedenie účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov. 

   KROS a.s.,A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903: poskytovateľ ekonomického software na vedenie účtovníctva  iKROS, 

   poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,  

   poskytovateľ bankových služieb, 

   poskytovateľ dátových a telefónnych služieb, 

   finančná správa - poskytovateľ aplikácie VRP2. 

    

   - do tretích krajín  

   v rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, 

   - do medzinárodných organizácií 

    v rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií. 

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   V rámci účelov v bodoch a)-h):  

   Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

   Sociálna poisťovňa na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákona. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

   Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, 

   Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa. 

    

   Zverejňovanie osobných údajov: 

   V rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

    

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: 

   V rámci účelov v bodoch a)-h): 

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

   Doba uchovávania osobných údajov: 

   V rámci účelu v bode a):  5 rokov 

   V rámci účelov v bodoch b)c)d):  

   Dopyty - 5 rokov, Účtovné doklady – 10 rokov, Ponuky - 3 roky, Ceny a cenové výmery – 10 rokov, Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) - 10 rokov, Doklady súvisiace s evidenciou majetku - 5 rokov, Daňové priznania – 20 rokov, Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov, Výkazy krátkodobé – 5 rokov, Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov, Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov, Účtovné knihy – 10 rokov, Bankové doklady a výpisy – 10 rokov, Pokladničné doklady – 10 rokov, Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov, Stavy zásob – 5 rokov, Kniha faktúr – 10 rokov, Úhrady – výzvy – 10 rokov, Upomienky – 10 rokov, Avízo – 5 rokov, Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov. 

   V rámci účelov v bodoch e)f)h): 10 rokov  

   V rámci účelov v bodoch g

   Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, kniha ERP sa uchováva 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam. 

    

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA  S KLIENTMI 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

   Účely spracúvania osobných údajov

   Marketingová komunikácia s zákazníkmi, zasielanie ponúk zákazníkom, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – odoslanie e-mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb. 

    

   Kategória dotknutých osôb: zákazník - príjemca e-mailu s marketingovým obsahom (marketingových ponúk), ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb. 

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

   Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov. 

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté: 

   • poskytovateľ telefónnych služieb,  

   • poskytovateľ dátových služieb,  

    

   - do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín. 

    

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií. 

    

   Iný oprávnený subjekt  

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb. 

    

   Doba uchovávania osobných údajov: 

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje až po dobu kým dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk alebo najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou. 

   Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu. 

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

   Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

     TENISOVÁ AKADÉMIA 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účely spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

   1. Vedenie evidencie zákonných zástupcov detí a ich kontaktovanie,  

   2. Vedenie evidencie hráčov a ich kontaktovanie,  

   3. Evidencia (databáza) fotografií a videozáznamov hráčov, 

   4. Evidencia súhlasov zákonných zástupcov detí so zverejňovaním  fotografií a videozáznamov dieťaťa, na ktorých sú zachytené u prevádzkovateľa,  na webovej stránke, facebook, instagram a YouTube prevádzkovateľa,  

   5. Evidencia súhlasov  hráčov  so zverejňovaním  fotografií a videozáznamov, na ktorých sú zachytení u prevádzkovateľa, na webovej stránke, facebook, instagram a YouTube prevádzkovateľa, 

   6. Evidencia súhlasov zákonných zástupcov detí so zverejňovaním  súťažnej kategórie dieťaťa na webovej stránke, facebook, instagram, You Tube  prevádzkovateľa, 

   7. Evidencia súhlasov hráčov so zverejňovaním ich súťažnej kategórie na webovej stránke, facebook, instagram, You Tube  prevádzkovateľa. 

    

   Okruh dotknutých osôb: 

   1.  rodičia detí (hráčov/ žiakov tenisovej akadémie), 

   2.  a) deti (hráči, žiaci tenisovej akadémie), 

        b) dospelí (hráči, žiaci tenisovej akadémie), 

   3.  a) deti (hráči/, žiaci  tenisovej akadémie),  

        b) dospelí (hráči, žiaci tenisovej akadémie), 

   4.  zákonní zástupcovia detí,  ktorí udelili svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov ich  dieťaťa, ktoré je vyobrazené na                       fotografiách a zachytené vo videozáznamoch prevádzkovateľa, 

   5. dospelí (hráči/žiaci tenisovej akadémie), ktorí udelili svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a sú vyobrazení na fotografiách       a zachytení vo videozáznamoch prevádzkovateľa, 

   6. zákonní zástupcovia detí, ktorí udelili svoj súhlas so zverejňovaním súťažnej kategórie  dieťaťa na webovej stránke, facebook,             instagram, YouTube  prevádzkovateľa a so spracúvaním s tým súvisiacich  osobných údajov dieťaťa,   

   7. dospelí (hráči/žiaci tenisovej akadémie), ktorí udelili súhlas so zverejňovaním súťažnej kategórie na webovej stránke, facebook,           instagram, YouTube  prevádzkovateľa a so spracúvaním s tým súvisiacich  osobných údajov. 

    

    

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   1. Vedenie evidencie zákonných zástupcov detí a ich kontaktovanie:  

   • identifikačné a kontaktné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo,   korešpondenčná adresa. 

   2. Vedenie evidencie hráčov/žiakov a ich kontaktovanie: 

       a) identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, vek, súťažná kategória, 

       b) identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, vek, súťažná kategória, telefónne číslo, e-mailová adresa,                    korešpondenčná adresa. 

   3.  Evidencia (databáza) fotografií a videozáznamov hráčov: 

         a) fotografie (obrazové záznamy)  dieťaťa (hráča/žiaka tenisovej akadémie), video nahrávky ( filmové záznamy) dieťaťa (hráča/            žiaka tenisovej akadémie) zachytávajúce dieťa u prevádzkovateľa,  

   b) fotografie (obrazové záznamy)  dospelých (hráčov/žiakov tenisovej akadémie), video nahrávky ( filmové záznamy)  dospelých                (hráčov/ žiakov tenisovej akadémie) zachytávajúce dotknutú osobu u prevádzkovateľa. 

    4. Evidencia súhlasov zákonných zástupcov detí so zverejňovaním  fotografií a videozáznamov dieťaťa, na ktorých sú zachytené              u prevádzkovateľa na webovej stránke, facebook, instagram a YouTube prevádzkovateľa: 

   • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu. 

    5. Evidencia súhlasov  hráčov  so zverejňovaním  fotografií a videozáznamov, na ktorých sú zachytení u prevádzkovateľa, na                      webovej stránke, facebook, instagram a YouTube prevádzkovateľa: 

   • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu. 

   6. Evidencia súhlasov zákonných zástupcov detí so zverejňovaním  súťažnej kategórie dieťaťa na webovej stránke, facebook,                     instagram, You Tube  prevádzkovateľa: 

   • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu. 

   7. Evidencia súhlasov hráčov so zverejňovaním ich súťažnej kategórie na webovej stránke, facebook, instagram, You Tube                         prevádzkovateľa: 

   • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

   • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru). 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

    

   V rámci účelov v bodoch 1 -7:  

   • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

   V rámci účelov v bodoch 1 – 7:  

   • Zákon č. 440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

   • Vyhláška č. 525/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 

   • Vyhláška č. 110/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. 

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

   V rámci účelu v bode 1, 2, 4, 5, 6, 7:  

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/. 

   • Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 947 597: poskytovateľ e-mail doména, e-mailhosting. 

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb. 

    

   V rámci účelu v bode 3:  

   • Monday.com – cloudová platforma pre uchovávanie fotografií a videí, 

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ cloudového úložiska, 

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb. 

   Iný oprávnený subjekt:  

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

    

   - do tretích krajín  

   V rámci účelov v bodoch 1-9: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

   - do medzinárodných organizácií 

   V rámci účelov v bodoch 1-9: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

    

   Zverejňovanie osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch 1-9: osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: 

   V rámci účelov v bodoch 1-8: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  

   V rámci účelov v bodoch 1: oprávneným záujmom prevádzkovateľa je viesť si evidenciu rodičov detí a ich kontaktovanie. 

   V rámci účelu v bode 2: oprávneným záujmom prevádzkovateľa je viesť si evidenciu žiakov a ich kontaktovanie.   

   V rámci účelu v bode 3: oprávneným záujmom prevádzkovateľa je viesť si evidenciu(databázu) fotografií a videozáznamov. 

   V rámci účelov v bodoch 4 - 6: oprávneným záujmom prevádzkovateľa je viesť si evidenciu súhlasov zákonných zástupcov. 

   V rámci účelov v bodoch 5 - 7: oprávneným záujmom prevádzkovateľa je viesť si evidenciu súhlasov dotknutých osôb. 

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 

   V rámci účelov v bodoch1, 2, 3: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťah. 

   V rámci účelov v bodoch 4, 5, 6, 7: do odvolania udeleného súhlasu.  

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.  

   V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná. 

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že po odvolaní udeleného súhlasu dotknutej osoby okamžite ukončí spracúvanie osobných údajov. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi.  

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa.  

   Po odvolaní súhlasu dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný okamžite ukončiť spracúvanie osobných údajov. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účely spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly. 

   Vedenie evidencie zákazníkov a ich kontaktovanie. 

   Okruh dotknutých osôb:  

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly: 

     a) zákazníci fyzické osoby,  

     b) zákazníci právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a ich kontaktné osoby. 

   Vedenie evidencie zákazníkov: 

     c) zákazníci fyzické osoby,  

     d) zákazníci právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a ich kontaktné osoby. 

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov: 

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly: 

     a) identifikačné, kontaktné, fakturačné údaje fyzických osôb: titul, meno, priezvisko, bankové spojenie, telefónne číslo, e-mailová            adresa, 

     b) identifikačné, kontaktné, fakturačné údaje, právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb(SZČO): obchodné meno,              sídlo, IČO, IČ DPH, bankové spojenie,  údaje o kontaktnej osobe v rozsahu mena, priezviska a tel. č. alebo e-mailu. 

    

   Vedenie evidencie zákazníkov: 

      c) identifikačné, kontaktné, fakturačné údaje fyzických osôb: titul, meno, priezvisko, bankové spojenie, telefónne číslo, e-mailová           adresa, 

     d) identifikačné, kontaktné, fakturačné údaje, právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb(SZČO): obchodné meno,               sídlo, IČO, IČ DPH, bankové spojenie,  údaje o kontaktnej osobe v rozsahu mena, priezviska a tel. č. alebo e-mailu. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly: 

   • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru). 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

    

    

    

   Vedenie evidencie zákazníkov: 

   • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly fyzickým osobám: 

   • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

   • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

   • Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • Vyhláška č. 525/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, 

   • Zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

    

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly právnickým osobám a samostatne zárobkovo činným osobá (SZČO): 

   • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

   • Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • Vyhláška č. 525/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. 

    

   Vedenie evidencie klientov: 

   Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly:  

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/. 

   • Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhosting, doména, e-mail doména, e-mailhosting. 

   • Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 947 597: poskytovateľ e-mail doména, e-mailhosting. 

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb. 

   • O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,  IČO: 47 259 116: poskytovateľ elektronických komunikačných služieb prostredníctvom mobilnej siete. 

   • Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270: poskytovateľ elektronických komunikačných služieb prostredníctvom mobilnej siete. 

     

    

    

   Vedenie evidencie zákazníkov: 

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/. 

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb. 

    

    

   Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

   - do tretích krajín:  

   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

   - do medzinárodných organizácií:  

   Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:  

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly fyzickým osobám: oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení zmluvného vzťahu (ak zmluvnou stranou je  fyzická osoba a zastupuje ju iná fyzická osoba), pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať. 

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly právnickým osobám a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO): oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení zmluvného vzťahu (ak zmluvnou stranou je právnická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba, ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba), pričom dotknuté osoby  takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 

   Prenajímanie priestorov tenisovej nafukovacej haly: 

   • osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity, 

   • účtovné doklady sa uchovávajú 10 rokov. 

   Vedenie evidencie zákazníkov  a ich kontaktovanie: 

   • osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity. 

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.  

   V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi.  

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

   POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

   TENISOVÁ NAFUKOVACIA HALA 

  • SPRÁVA REGISTRATÚRY

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

   a)  archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,  

   b)  evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme, 

   c)  prístup k archívnym dokumentom.  

    

   Kategória dotknutých osôb:  

   a) štatutárny orgán a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve, 

   b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie, 

   c) žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom. 

    

   Kategória osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch a) – c): bežné osobné údaje.  

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   a) archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej, osoby.  
   b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod., 

   c) prístup k archívnym dokumentom: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:   

   V rámci účelov uvedených v bodoch a) – c):  spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm.c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

     a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o            doplnení niektorých zákonov, 

     b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o            doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách, 

     c) prístup k archívnym dokumentom: Občiansky zákonník (§ 40), Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení          niektorých zákonov. 

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu: 

   Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom. 

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

   Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    

   - do tretích krajín  

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.  

   - do medzinárodných organizácií 

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.  

    

   Zverejňovanie osobných údajov: 

   V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa nezverejňujú 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: 

   V rámci účelov v bodoch a) – c): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.  

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: 

   V rámci účelov v bodoch a) – c) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 

   Bežná korešpondencia- 2 roky,   
   Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10  
   rokov,  
   Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,  
   Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 10 rokov.  
    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • ÚČTOVNÉ DOKLADY 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 

    a §19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

   Účely spracovania osobných údajov: 

     a) zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd), 

     b) spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov, 

     c) vedenia účtovnej agendy, 

     d) fakturácia dotknutých osôb, 

     e) prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých          osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov, 

     f) faktúry (dodávateľsko - odberateľské), 

     g) vystavenie daňového dokladu k prijatej bezhotovostnej platbe (úhrada faktúry automatizovaným  spôsobom prostredníctvom          Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP 2) - mobilná aplikácia alebo klientské prostredie na webovom sídle finančného                          riaditeľstva, 

     h) ostatné daňové  doklady a bankové výpisy. 

    

   Kategória dotknutých osôb: 

   zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu. 

    

   Kategória osobných údajov:  

   V rámci účelov v bodoch a) – h):  bežné osobné údaje. 

   Zoznam osobných údajov: 

   meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko  tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby. Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy, kartové údaje fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb nepodnikateľov, číslo bankového účtu, lokalizačné údaje, identifikačné údaje, číslo karty, bezpečnostný kód karty, údaje o držiteľovi karty uvedené na karte, platnosť karty, unikátny identifikátor kupujúceho. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

   a) Zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd):  

   • Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. (pracovná zmluva). 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   b) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:  

   • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. 

   c) Vedenie účtovnej agendy:  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   d) Fakturácia dotknutých osôb:  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   e) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu  a za účelom     evidovania objednávok                         dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov: 

   • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. 

   f) Faktúry (dodávateľsko - odberateľské):  

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej   zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   g) Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe: 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   h) Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy: 

   • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

   a)  Zaúčtovanie podkladov pre mzdy a výplata miezd (mzdové listy, výplatné listiny, rekapitulácia miezd): 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce. 

   1. Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:  

   • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

   c)  Vedenie účtovnej agendy:  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

   d)  Fakturácia dotknutých osôb:  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

   e)    Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu  a za účelom     evidovania objednávok                       dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov: 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 

   • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

   • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

    

   f)    Faktúry (dodávateľsko - odberateľské):  

   • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

    

   g)  Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe: 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), 

   • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

   • zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách.

   h)  Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy: 

   • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

   • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté 

   V rámci účelu v bode a):  

   Viera Kadlíčková – VIKA Consulting, Moravský Svätý Ján 817, 90871 Moravský Svätý Ján, IČO: 11 877 642  na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - poskytovateľ  služieb vedenie účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov. 

    

   V rámci účelov v bodoch b)-h):  

   Viera Kadlíčková – VIKA Consulting, Moravský Svätý Ján 817, 90871 Moravský Svätý Ján, IČO: 11 877 642  na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - poskytovateľ  služieb vedenie účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov. 

   KROS a.s.,A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903: poskytovateľ ekonomického software na vedenie účtovníctva  iKROS, 

   poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,  

   poskytovateľ bankových služieb, 

   poskytovateľ dátových a telefónnych služieb, 

   finančná správa - poskytovateľ aplikácie VRP2. 

    

   - do tretích krajín  

   v rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, 

   - do medzinárodných organizácií 

    v rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií. 

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   V rámci účelov v bodoch a)-h):  

   Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

   Sociálna poisťovňa na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákona. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

   Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, 

   Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa. 

    

   Zverejňovanie osobných údajov: 

   V rámci účelov v bodoch a)-h): osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

    

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: 

   V rámci účelov v bodoch a)-h): 

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

   Doba uchovávania osobných údajov: 

   V rámci účelu v bode a):  5 rokov 

   V rámci účelov v bodoch b)c)d):  

   Dopyty - 5 rokov, Účtovné doklady – 10 rokov, Ponuky - 3 roky, Ceny a cenové výmery – 10 rokov, Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) - 10 rokov, Doklady súvisiace s evidenciou majetku - 5 rokov, Daňové priznania – 20 rokov, Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov, Výkazy krátkodobé – 5 rokov, Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov, Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov, Účtovné knihy – 10 rokov, Bankové doklady a výpisy – 10 rokov, Pokladničné doklady – 10 rokov, Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov, Stavy zásob – 5 rokov, Kniha faktúr – 10 rokov, Úhrady – výzvy – 10 rokov, Upomienky – 10 rokov, Avízo – 5 rokov, Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov. 

   V rámci účelov v bodoch e)f)h): 10 rokov  

   V rámci účelov v bodoch g: 

   Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, kniha ERP sa uchováva 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam. 

    

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  

   Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA  SO ZÁKAZNÍKMI 

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

   Účely spracúvania osobných údajov: 

   Marketingová komunikácia s zákazníkmi, zasielanie ponúk zákazníkom, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – odoslanie e-mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb. 

    

   Kategória dotknutých osôb: zákazník - príjemca e-mailu s marketingovým obsahom (marketingových ponúk), ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb. 

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

   Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov. 

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté: 

   • poskytovateľ telefónnych služieb,  

   • poskytovateľ dátových služieb,  

    

   - do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín. 

    

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií. 

    

   Iný oprávnený subjekt  

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb. 

    

   Doba uchovávania osobných údajov: 

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje až po dobu kým dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk alebo najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou. 

   Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu. 

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

   Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • REGISTRÁCIA DO TENISOVEJ AKADÉMIE

   podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

   Účely spracovania osobných údajov: registrácia do Tenisovej akadémie prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára na www.tennismotion.sk, a s tým súvisiaca evidencia.

    

   Kategória dotknutých osôb:

   a) rodičia detí (hráčov/žiakov tenisovej akadémie),

   b) deti (hráči/ žiaci tenisovej akadémie).

    

   Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje.

    

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

   a) identifikačné a kontaktné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa,

   b) identifikačné údaje: meno, priezvisko, rok narodenia.

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   · Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru).

   · Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

   • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

   • Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národ-nej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

   • Zákon č. 440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   • Vyhláška č. 525/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o po-drobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

   • Vyhláška č. 110/2016 Z. z.Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem prevádzkovateľa je vedenie evidencie klientov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie prevádzkovateľom.

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

   • Microsoft Slovakia s.r.o., Svätoplukova II 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 31 398 871: poskytovateľ software Microsoft OneDrive /cloudové úložisko/,

   • Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhosting, doména, e-mail doména, e-mailhosting,

   • Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 947 597: poskytovateľ e-mail doména, e-mailhosting,

   • R&S Computer, s.r.o., Sekule 572, 908 80 Sekule, IČO: 36 281 590: poskytovateľ dátových služieb,

   - do tretích krajín

   osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

   - do medzinárodných organizácií

   osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

   Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťah.

    

   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

   V informačnom systéme sa nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na uvedené kontaktné údaje.

  • REZERVÁCIA KURTU

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

   Účely spracovania osobných údajov:  rezervovanie kurtu v tenisovej hale a vedenie s tým súvisiacich evidencií. 

    

   Kategória dotknutých osôb: zákazníci 

    

   Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

   Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, dátum a čas rezervácie, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.  

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. /zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou/. 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:  

   • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

   • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

   • Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

   • Zákon č. 440/2015 Z. z.Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

   • Vyhláška č. 525/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 

    

   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté: 

   • poskytovateľ e-mail hostingu, 

   • poskytovateľ dátových služieb,  

   • poskytovateľ telefónnych služieb 

   • poskytovateľ WhatsApp Messenger  

   • poskytovateľ cloudovch služieb 

    

   - do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, 

    

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií. 

    

   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

    

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem prevádzkovateľa je vedenie evidencie klientov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie prevádzkovateľom. 

    

   Doba uchovávania osobných údajov:  1 rok 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

   Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • PROPAGÁCIA  

   podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679   

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

   a)   Zverejňovanie  fotografií (obrazových záznamov) hráča tenisovej akadémie na: 

   • webovej stránke www.tennismotion.sk  

   • sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion 

   • Instagram: tennis.motion  

   • v  periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   • prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách za účelom propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   b)   Zverejňovanie video nahrávok ( filmových záznamov)  hráča tenisovej akadémie na: 

   •  YouTube  

   • v  periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   •  prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách za účelom propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   c)     Zverejňovanie výsledkov  z tenisových súťaží na: 

   •  webovej stránke www.tennismotion.sk  

   •  sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion 

   •  Instagram: tennis.motion  

   •  nástenkách prevádzkovateľa 

   •  periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   •  prostredníctvom prezentačných materiálov 

   •  za účelom propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností  prevádzkovateľa. 

   d)    Zverejňovanie zoznamu hráčov tenisovej akadémie na  

   • sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion   

   • nástenkách prevádzkovateľa 

   • periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   • prostredníctvom prezentačných materiálov za účelom propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   e)    Zverejňovanie rozvrhu tréningov hráčov tenisovej akadémie na 

   • webovej stránke www.tennismotion.sk  

   • nástenkách prevádzkovateľa 

   • neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   • za účelom propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   Kategória dotknutých osôb:  

   1. hráč tenisovej akadémie vyobrazený  na fotografiách (obrazových záznamoch) prevádzkovateľa  

   1. hráč tenisovej akadémie vyobrazený  vo video nahrávkach ( filmových záznamoch) prevádzkovateľa   

   1. hráč, žiak tenisovej akadémie 

   1. hráč, žiak tenisovej akadémie 

   1. hráč, žiak tenisovej akadémie 

    

   Kategória osobných údajov: 

   V rámci účelov uvedených v bodoch a) e):  

   Bežné osobné údaje nad rozsah § 78 ZoOOÚ 

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

     a) fotografie (obrazové záznamy) hráča/žiaka tenisovej akadémie , 

     b) video nahrávky ( filmové záznamy) hráča/žiaka tenisovej akadémie, 

     c) meno, priezvisko, rok narodenia, vek, súťažná kategória, umiestnenie v súťaži, 

     d) meno, priezvisko, rok narodenia, vek,  súťažná kategória, 

     e) meno, priezvisko, dátum a čas tréningu. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

   a)    Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                           Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe   b         takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas           so spracúvaním osobných údajov.  

   b)    Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                           Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe             takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas           so spracúvaním osobných údajov.  

   c)    Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                           Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe             takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas           so spracúvaním osobných údajov.  

   d)   Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                            Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe              takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas            so spracúvaním osobných údajov.  

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

     a) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     b) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     c) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     d) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     e) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

    

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu :  

   a) - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • periodické a neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • grafické štúdiá, tlačiarne, zasielateľské firmy  

   • príjemcovia prezentačných materiálov, napríklad aj na veľtrhoch v školách; 

    

   b) - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • Google LLC (YouTube) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • periodické a neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • príjemcovia prezentačných materiálov, napríklad aj na veľtrhoch v školách;

   c)  - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • príjemcovia prezentačných materiálov

   d) - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • nástenky prevádzkovateľa 

   • príjemcovia prezentačných materiálov

   e) - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • nástenky prevádzkovateľa 

   • neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • príjemcovia prezentačných materiálov 

    

    

   - do tretích krajín  

   a) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   b) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   c) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   d) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   e) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

    

    

   - do medzinárodných organizácií 

   a) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

   b) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

   c) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácii 

   d) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

   e) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

    

   Zverejňovanie osobných údajov: 

   a)    Osobné údaje v rozsahu fotografie (obrazové záznamy) hráča/žiaka tenisovej akadémie sa môžu zverejňovať na webovej                      stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram: tennis.motion, v periodických alebo                neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách za účelom                        propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa 

   b)   Osobné údaje v rozsahu video nahrávky ( filmové záznamy) hráča/žiaka tenisovej akadémie sa môžu zverejňovať na webovej               stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram: tennis.motion, YouTube , v periodických         alebo neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách  za účelom             propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa 

   c)    Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, vek, súťažná kategória, umiestnenie v súťaži hráča ( výsledky                         z tenisových  súťaží hráča/žiaka tenisovej akadémie) sa môžu zverejňovať na webovej stránke www.tennismotion.sk , sociálnych         sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram: tennis.motion, v  neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných                 materiálov, nástenkách za účelom propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa 

   d)   Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, vek, súťažná kategória,  hráča (zoznam hráčov) sa môžu zverejňovať           na webovej stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram: tennis.motion, nástenkách,           neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov za účelom propagácie na dokumentačné a                             prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   e)   Osobné údaje v rozsahu   meno, priezvisko, dátum a čas tréningu žiaka (rozvrh tréningov hráča/žiaka tenisovej akadémie) sa              môžu zverejňovať na webovej stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram:                            tennis.motion, neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov za účelom propagácie na                                  dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

    

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: 

     a) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva 

     b) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva 

     c) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva 

     d) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva  

     e) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva  

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: 

     a) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     b) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     c) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     d) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     e) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

    

   Iný oprávnený subjekt:  

   V rámci účelov v bodoch a)-e)): na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 

   V rámci účelov v bodoch a)-e): Prevádzkovateľ sa zaručuje, že tento súhlas platí do odvolania súhlasu dotknutou osobou, najdlhšie však do ukončenia vzdelávania v tenisovej akadémii.  

    

   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa.  

    

   Po odvolaní súhlasu dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný okamžite ukončiť spracúvanie osobných údajov. 

  • PROPAGÁCIA  

   podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679   

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

   a)    Zverejňovanie fotografií (obrazových záznamov) dieťaťa (hráča tenisovej akadémie) na: 

   • v  periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   •  prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách za účelom propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   b)    Zverejňovanie video nahrávok ( filmových záznamov) dieťaťa (hráča tenisovej akadémie) na: 

   • sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion 

   • Instagram: tennis.motion   

   • YouTube  

   •  v periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   •  prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách za účelom propagácie na prezentačné účely   aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   c)     Zverejňovanie výsledkov dieťaťa (hráča tenisovej akadémie)  z tenisových súťaží na: 

   • nástenkách prevádzkovateľa 

   • periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   •  prostredníctvom prezentačných materiálov 

   • za účelom propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

    

   d)   Zverejňovanie zoznamu hráčov tenisovej akadémie na  

   • webovej stránke www.tennismotion.sk  

   • sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion   

   • nástenkách prevádzkovateľa 

   • periodických a neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   • prostredníctvom prezentačných materiálov za účelom propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   e)   Zverejňovanie rozvrhu tréningov žiakov/hráčov tenisovej akadémie na 

   • nástenkách prevádzkovateľa 

   • neperiodických materiálov prevádzkovateľa 

   • prostredníctvom prezentačných materiálov za účelom propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

    

    

   Kategória dotknutých osôb:  

     a) dieťa (hráč/žiak tenisovej akadémie) vyobrazené  na fotografiách (obrazových záznamoch) prevádzkovateľa  

     b) dieťa (hráč, žiak tenisovej akadémie) vyobrazené  vo video nahrávkach ( filmových záznamoch) prevádzkovateľa   

     c) dieťa (hráč, žiak tenisovej akadémie) 

     d) dieťa (hráč, žiak tenisovej akadémie) 

     e) dieťa (hráč, žiak tenisovej akadémie) 

   Kategória osobných údajov: 

   V rámci účelov uvedených v bodoch a) -e): bežné osobné údaje. 

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   a)   fotografie (obrazové záznamy)  dieťaťa (hráča/žiaka tenisovej akadémie)  

   b)   video nahrávky ( filmové záznamy)  dieťaťa (hráča/ žiaka tenisovej akadémie) 

   c)   meno, priezvisko, rok narodenia dieťaťa, vek, súťažná kategória, umiestnenie v súťaži 

   d)   meno, priezvisko, rok narodenia dieťaťa, vek, súťažná kategória 

   e)   meno, priezvisko, dátum a čas tréningu 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

   a)    Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                           Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe             takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný                       súhlas so spracúvaním osobných údajov. (súhlas zákonného zástupcu) 

   b)   Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                            Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe               takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas           so spracúvaním osobných údajov. (súhlas zákonného zástupcu) 

   c)    Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                           Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe             takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas           so spracúvaním osobných údajov. (súhlas zákonného zástupcu) 

   d)   Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                             Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe             takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas           so spracúvaním osobných údajov. (súhlas zákonného zástupcu) 

   e)    Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia                           Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe             takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas           so spracúvaním osobných údajov. (súhlas zákonného zástupcu) 

    

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

     a) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     b) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     c) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     d) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

     e) Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva 

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu :  

   a) - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • periodické a neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • grafické štúdiá, tlačiarne, zasielateľské firmy  

   • príjemcovia prezentačných materiálov, napríklad  aj na veľtrhoch a v školách; 

    

   b)  - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • Google LLC (YouTube) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • periodické a neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • príjemcovia prezentačných materiálov, napríklad  aj na veľtrhoch a v školách;

   c)  - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • príjemcovia prezentačných materiálov 

   d) - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • nástenky prevádzkovateľa 

   • príjemcovia prezentačných materiálov

   e) - Websupport s.r.o., IČO: 36 421 928: poskytovateľ webhostingu, domény  

   • spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko; (facebook, Instagram) 

   • R&S Computer, s.r.o.: poskytovateľ dátových služieb 

   • nástenky prevádzkovateľa 

   • neperiodické materiály prevádzkovateľ 

   • príjemcovia prezentačných materiálov 

    

   - do tretích krajín  

   a) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   b) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   c) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   d) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

   e) Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín 

    

   - do medzinárodných organizácií 

   a) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

   b) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

   c) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácii 

   d) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

   e) Osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií 

    

    

   Zverejňovanie osobných údajov: 

   a)   Osobné údaje v rozsahu fotografie (obrazové záznamy) dieťaťa (hráča/žiaka tenisovej akadémie) sa môžu zverejňovať na                     webovej stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram: tennis.motion, v periodických           alebo neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách za účelom               propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa.

   b)   Osobné údaje v rozsahu video nahrávky ( filmové záznamy) dieťaťa (hráča/ žiaka tenisovej akadémie)sa môžu zverejňovať na               webovej stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram: tennis.motion, YouTube , v                 periodických alebo neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov, napríklad na veľtrhoch a v školách         za účelom propagácie na dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   c)    Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, vek, súťažná kategória, umiestnenie v súťaži dieťaťa ( výsledky                     z tenisových  súťaží dieťaťa, hráča tenisovej akadémie) sa môžu zverejňovať na webovej stránke www.tennismotion.sk ,                         sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram: tennis.motion, v  neperiodických materiáloch, prostredníctvom                       prezentačných materiálov, nástenkách za účelom propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa 

   d)   Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, vek, súťažná kategória, dieťaťa (zoznam hráčov -  tenisovej akadémie)         sa môžu zverejňovať na webovej stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram:                       tennis.motion, nástenkách, neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov za účelom propagácie na           dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   e)    Osobné údaje v rozsahu   meno, priezvisko, dátum a čas tréningu dieťaťa (rozvrh tréningov hráča/žiaka tenisovej akadémie) sa            môžu zverejňovať na webovej stránke www.tennismotion.sk , sociálnych sieťach Facebook: TennisMotion, Instagram:                            tennis.motion, neperiodických materiáloch, prostredníctvom prezentačných materiálov za účelom propagácie na                                  dokumentačné a prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa. 

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: 

     a) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva 

     b) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva  

     c) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva 

     d) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva  

     e) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva  

     

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: 

     a) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     b) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     c) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     d) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

     e) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva  

    

   Iný oprávnený subjekt:  

   V rámci účelov v bodoch a)-e): na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 

   V rámci účelov v bodoch a)-e): Prevádzkovateľ sa zaručuje, že tento súhlas platí do odvolania súhlasu zákonnými zástupcami dieťaťa, najdlhšie však do ukončenia vzdelávania v tenisovej akadémii.  

    

   Iný oprávnený subjekt:  

   V rámci účelov v bodoch a)-e)): na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

    

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 

   V rámci účelov v bodoch a)-e): Prevádzkovateľ sa zaručuje, že tento súhlas platí do odvolania súhlasu dotknutou osobou, najdlhšie však do ukončenia vzdelávania v tenisovej akadémii.  

    

   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa.  

   Po odvolaní súhlasu dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný okamžite ukončiť spracúvanie osobných údajov. 

  • SŤAŽNOSŤ

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

   Vybavovanie sťažnosti a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií. 

    

   Okruh dotknutých osôb:  

   Zákazník/klient podávajúci sťažnosť - právnické osoby (PO),  fyzické osoby podnikatelia (SZČO), fyzické osoby (FO), štatutárne orgány a obchodní zástupcovia klientov prevádzkovateľa – právnických osôb alebo iná osoba oprávnená konať v mene zákazníka/klienta.

    

   Kategória osobných údajov: 

   Bežné osobné údaje.  

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska relevantné, kontaktné údaje  – telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, ďalšie osobné údaje zistené, alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

   Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti, 

   Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,  

   Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  

   Zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:   

   • poskytovateľ telefónnych služieb 

   • poskytovateľ dátových služieb 

   • poskytovateľ bankových služieb 

   Iný oprávnený subjekt:  

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   - do tretích krajín  

   osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.  

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.  

    

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.  

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 3 roky nasledujúce po dni uplatnenia sťažnosti. 

    

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise. 

    

   Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.  

   V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná. 

    

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. 

   Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

   Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

    

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

    

   Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch. 

  • POHĽADÁVKA

   Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

   Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: 

   Správa pohľadávok. 

    

   Okruh dotknutých osôb:  

   Osoba, ktorej vznikla povinnosť uhradiť pohľadávku. 

    

   Kategória osobných údajov: 

   Bežné osobné údaje.  

   Zoznam alebo rozsah osobných údajov:  

   Obchodné meno,  IČO, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo účtu, e-mail, telefonický kontakt, prípadne potrebné  iné relevantné osobné údaje. 

    

   Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR. 

   Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

   Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

    

   Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:   

   • poskytovateľ telefónnych služieb 

   • poskytovateľ dátových služieb 

   • poskytovateľ bankových služieb 

   • poskytovateľ fakturačného programu, 

   • poskytovateľ účtovných služieb (Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

    

   Iný oprávnený subjekt:  

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

   - do tretích krajín  

   osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.  

   - do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.  

    

   Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú. 

    

   Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.  

    

   Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

   Doba uchovávania / kritérium jej určenia: Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 15 rokov.